tag: cultuurgeschiedenis

Kledingstukken en werkbeschrijvingen

Dit deel van het boek bevat de werkbeschrijvingen voor het maken van dertig kledingstukken – sommige met meerdere varianten – uit de Zeeuwse streekdrachten. Ik schreef hiervoor korte overzichten van de geschiedenis van elk kledingstuk.

2018
in: publicaties
tags: , ,

– – –

De ontwikkeling van de Zeeuwse streekdrachtkleding

Zestien streekdrachten telde Zeeland in het verleden. Ze ontstonden vanaf het begin van de negentiende eeuw toen op het platteland in de diverse delen van Zeeland verschillen begonnen te ontstaan in de mate waarin de plattelandsbevolking de stedelijke mode volgde. Dit hoofdstuk biedt een kort overzicht van de ontwikkelingen in de mannen- en vrouwenkostuums.

2018
in: publicaties
tags: , , ,

– – –

Muziekleven in Middelburg

van Koperen Ko tot kamerkoor

In concertzalen, op poppodia, op straat en zelfs hoog boven de stad in de Lange Jan wordt in Middelburg muziek gemaakt. Toonaangevende musici uit binnen- en buitenland vertolken liederen en andere muziekstukken in de Concert- en Gehoorzaal, de Babytonband speelt andere zalen plat en buiten bij het draaiorgel danst en zingt Mina van ‘t Urgel.

lees meer

2017
in: publicaties

– – –

Ontspanning en vrije tijd

Een biertje in de kroeg, een filmpje pakken in Electro, een wandeling over het bolwerk of ijspret op de vesten… Middelburgers hebben in het verleden op veel manieren ontspanning gezocht.

lees meer

2017
in: publicaties

– – –

Zeeuwse traditionals

een dwarsdoorsnede van de oude liedcultuur in Zeeland

Boekje bij een dubbel-cd met 52 Zeeuwse traditionals. Bevat een verkenning van de geschiedenis van de volksmuziek en liedjescultuur in Zeeland en achtergrondinformatie bij de zangers en liedjes op de dubbel-cd.

2013
in: publicaties
tags: , ,

– – –

Gouden stukken voor verdienstelijke moeders

het pleidooi van Lodewijk Napoleon voor borstvoeding op Zuid-Beveland

Op initiatief van koning Lodewijk Napoleon werd op vrijdag 7 juli 1809 in elk dorp op Zuid-Beveland en in het naburige Nieuw- en Sint-Joosland, een vrouw onderscheiden als ‘meest verdienstelijke moeder’ – een titel die de dames ontleenden aan het feit dat ze al hun kinderen borstvoeding hadden gegeven.

lees meer

2012
in: publicaties

– – –

Ontwikkelingen in de Zeeuwse streekdrachten

Streekdrachten zijn een uitdrukking van regionale of lokale gebondenheid en geënt op traditie. Het is een misvatting om te denken dat ze nooit veranderden. Elke generatie veranderde iets aan de kleding. Dat gebeurde onder invloed van de economische conjunctuur, infrastructuur, sociale verhoudingen, religie en esthetische moraal. Hoe ontwikkelden de Zeeuwse streekdrachten zich vanaf 1800? Hoe veranderde de betekenis die binnen de leefgemeenschap aan kleding en kleedgedrag werd gehecht? Welke economische, sociale en culturele aspecten speelden daarbij een rol?

lees meer

2005
in: publicaties

– – –

De Zeeuwse streekdrachten, inleiding

In de twintigste eeuw achtte men bij voortduring het moment aangebroken om afscheid te nemen van de Zeeuwse streekdrachten. De teloorgang van de streekdrachten was toen zo overduidelijk ingezet, dat alom de mening had postgevat dat deze bijzondere kleedstijlen op het punt stonden te verdwijnen. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw lijkt dat moment bereikt. In Zeeland zijn dan alleen op Walcheren en Zuid-Beveland nog ongeveer tweehonderd oudere vrouwen in streekdracht te vinden. Hun aantal vermindert snel.

lees meer

2005
in: publicaties

– – –

The Illustrious School of Middelburg

Encyclopedisch artikel over de geschiedenis van de Illustre School in Middelburg.

2003
in: publicaties
tags: ,

– – –

Van zwervend goed tot erfgoed

de oudste verzameling van het Zeeuws Genootschap in een nieuw perspectief

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen bouwde sinds haar oprichting in 1769 aan een omvangrijke en gevarieerde collectie. Inmiddels maken vele voorwerpen met betrekking tot de natuurhistorie, volkenkunde, kunst, kunstnijverheid, historie en archeologie hiervan deel uit, alsmede prenten, tekeningen, historisch-topografische afbeeldingen, handschriften, muziekinstrumenten, munten en penningen. Welke betekenis heeft deze collectie?

lees meer

2002
in: publicaties

– – –

Een sluier van schortenbont

het Zeeuws eigene in de jaren negentig

De Zeeuwse identiteit bestaat niet. Althans niet als een onveranderlijk, onwrikbaar gegeven dat uit het verleden tot ons is gekomen. Wel als een spel met beelden, imago’s en gebruiken, waarbij de spelers naar believen uit de oude doos putten en het Zeeuws eigene scheppen en herscheppen.

lees meer

2001
in: publicaties

– – –

Over heren van stand en culturele erfgenamen

wetenschapsbeoefening in het Zeeuws Genootschap bezien in het licht van de tijd

Het Zeeuws Genootschap mag zich rekenen tot de oudste wetenschappelijke genootschappen in Nederland. De twaalf rijke heren die het in genootschap in 1769 in Vlissingen oprichtten, stelden zich ten doel “deugd en waerheijt” te bevorderen. Verspreiding van kennis en maatschappelijke deugden moest een halt toeroepen aan de economische en sociale achteruitgang van de achttiende-eeuwse samenleving. Hoe heeft het Zeeuws Genootschap zich na die tijd ontwikkeld? Welke aandachtsgebieden waren er? Hoe zijn de zwaartepunten daarin verschoven?

lees meer

2001
in: publicaties

– – –

Ten geleide

beschouwingen over geschiedenis en identiteit

Welke betekenis hebben gebeurtenissen uit het verleden voor de identiteit van mensen? Welke sporen lopen door het verleden naar het heden? En wie heeft die sporen getrokken? Geschiedenis speelt een rol in de constructie van identiteiten. Historische herkenbaarheid prevaleert daarbij in de praktijk boven historische waarheid, aldus de historicus Willem Frijhoff in deze bundel.

1995
in: publicaties
tags:

– – –

Stadsparken in Noord-Brabant

mentale concepties rond natuur en groenrecreatie vanaf het eind van de negentiende eeuw

Stadsparken zijn dragers van culturele betekenissen. Aan de wijze van aanleg, de inrichting en het gebruik van de stadsparken liggen cultureel bepaalde opvattingen, normen en waarden ten grondslag over de relatie tussen mens en natuur.

lees meer

1995
in: publicaties

– – –

Levensloop, cultuur en mentaliteit

een geschiedenis van het alledaagse bestaan

In dit studieboek voor studenten sociale wetenschappen en cultuurwetenschappen schreef ik de hoofdstukken Geboorte – Kind, huwelijk en gezin – Ziekte en gezondheid – Godsdienst, religie en magie.

1990
in: publicaties
tags: